Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Spronk Vastgoed: Spronk Vastgoed B.V. te Utrecht.
1.2 Opdrachtgever:
a.    iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die Spronk Vastgoed een opdracht heeft verstrekt tot bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte (huurkandidaat).
b.    iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die Spronk Vastgoed een opdracht heeft verstrekt tot het verhuren van onroerende zaken en/of een opdracht heeft verstrekt tot het beheren van onroerende zaken (verhuur).
 
Artikel 2: De overeenkomsten.
1 De bemiddelingsovereenkomst met een huurkandidaat komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door Spronk Vastgoed en opdrachtgever.
2.2 De opdracht tot dienstverlening bij verhuur komt tot stand door het invullen en ondertekenen van deze opdracht door verhuurder en Spronk Vastgoed.
2.3 Alle door Spronk Vastgoed gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend zowel mondeling als schriftelijk. Dit geldt ook voor alle informatie die verstrekt wordt via advertenties, het internet en derden. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. Pas na ondertekening van een overeenkomst is deze bindend.
2.4 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is zowel de huurkandidaat als verhuurder verplicht geldige identiteitspapieren aan Spronk Vastgoed te overleggen.
2.5 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning /of anderszins een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever zelf. Met betrekking tot de woonsituatie / bedrijfsruimte dient de huurkandidaat zich zo nodig op de hoogte te stellen van de inhoud en de voorwaarden van het bestemmingsplan.
2.6 De huurkandidaat is verplicht aan Spronk Vastgoed de drie meest recente salarisspecificaties, de meest recente jaaropgaaf en een werkgeversverklaring te overleggen ter toetsing van de door Spronk Vastgoed gehanteerde norm voor inkomen en huurlasten. Wanneer de huurkandidaat eigenaar is van een bedrijf of wanneer de huurkandidaat zelf een rechtspersoon is, dient een recent uitreksel van de Kamer van Koophandel overlegd te worden en identiteitspapieren van de tekeningbevoegde alsook de meest recente jaarstukken.
 
 Artikel 3: De inschrijvingskosten bij bemiddeling
3.1 De inschrijving /registratie bij Spronk Vastgoed is gratis.
3.2. De inschrijving is een jaar geldig en daarna worden de gegevens vernietigd.
3.3. Alle kosten die door Spronk Vastgoed worden gemaakt met betrekking tot de  uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van Spronk Vastgoed.
 
Artikel 4: Werkzaamheden bij bemiddeling
4.1 De werkzaamheden van Spronk Vastgoed starten na het ontvangen van de inschrijving.
4.2 De werkzaamheden die door Spronk Vastgoed zullen worden verricht, houden in het bezichtigen van woonruimtes c.q. bedrijfsruimtes en het adviseren op het gebied van huur en verhuur alsmede het opmaken van het huur- c.q. koopcontract.
 
Artikel 5: Betalingen bij bemiddeling
5.1 Indien uit de bemiddeling door Spronk Vastgoed voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan Spronk Vastgoed bemiddelingskosten verschuldigd welke contant bij het tekenen van dehuurovereenkomst aan Spronk Vastgoed moet worden voldaan. Deze courtage is voor alle onroerende zaken gelijk aan 1 maand huur (het bruto huurbedrag wat per kalendermaand verschuldigd is aan de verhuurder) vermeerderd met 19% btw.
5.2 Indien in de maandhuur servicekosten en/of gas- en elektrakosten of andere lasten zijn inbegrepen, wordt de bemiddelingscourtage hierover doorberekend.
5.3 Indien uit de bemiddeling door Spronk Vastgoed voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever een courtage van 1,5% exclusief 19% BTW verschuldigd ongeacht of de daadwerkelijke overdracht plaats vind. Bij ondertekening van een koopovereenkomst dient de genoemde courtage binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.  
5.4 Opdrachtgever heeft géén recht op restitutie van betaalde courtage, bemiddelingskosten noch een recht bestaat op verrekening of schuldcompensatie.
5.5 De in lid 5.1 en 5.3 genoemde bedragen zijn eenmalig aan Spronk Vastgoed verschuldigd en hebben enkel betrekking op de op dat moment gesloten overeenkomst.
5.6 Er zal géén sleuteloverdracht of oplevering van de onroerende zaken plaatsvinden voordat de volledige bemiddelingscourtage, de volledige borgsom en de volledige eerste maand huur aan Spronk Vastgoed c.q. de verhuurder  is voldaan.
5.7 Indien de huur c.q. courtage of andere kosten niet binnen de genoemde betalingstermijn wordt voldaan die in de overeenkomst staat vermeld dan zal Spronk Vastgoed een vastgestelde vergoeding vragen van 1 % per maand over de openstaande post(en) met een vastgesteld minimaal bedrag van € 35,= berekend voor kosten/rente.
5.8 Bij het uitblijven van integrale betaling van hetgeen opdrachtgever in rekening gebracht heeft gekregen, zal opdrachtgever aanmaningskosten van € 4,50 verschuldigd zijn, gerekend vanaf de eerste aanmaning welke opdrachtgever verzonden is.
5.9 Alle gerechtelijke kosten of buitenrechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van opdrachtgever komen. 
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Spronk Vastgoed is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder en of huurder zijn verplichtingen nakomt. Partijen dienen zich rechtstreeks tot eigenaar of huurder te wenden. Spronk Vastgoed is niet aansprakelijk voor het bepalen van de hoogte en/of samenstelling van de huurprijs.
6.2 Spronk Vastgoed sluit iedere aansprakelijkheid voor de staat van het pand en/of gebreken in/aan/op het pand c.q. het gehuurde uit. Indien Spronk Vastgoed op enigerlei wijze toch aansprakelijk wordt gesteld of gehouden, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het (de) door Spronk Vastgoed in rekening gebrachte bedrag(en).
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30160508 op 17 oktober 2011.